ปกบทบัณฑิตย์ BOT BUNDIT

บทบัณฑิตย์เล่มแรกของปี ๒๕๖๐ นี้ เริ่มด้วยคำกล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง The Role of the Central Intellectual Property and International Trade Court and the Drive towards the Fourth World Industrial Revolution โดย ท่านวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาและนายกเนติบัณฑิตยสภา ในการประชุมทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

“บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุทธศักราช…” โดย ศ. ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ซึ่งนำเสนอข้อคิดเห็นแก่ผู้เกี่ยวข้องถึงความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกับหลักการภาษีทรัพย์สิน โดยมีบางบทบัญญัติที่ควรพิจารณาทบทวน เช่น การยกเว้นภาษีที่ให้ความสำคัญกับจำนวนการถือครองแทนการให้ความสำคัญกับมูลค่าของทรัพย์สิน การคำนวณภาษีที่ให้พิจารณาสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทุกกรณี และการให้ความสำคัญเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงเกษตรกรรมและการอยู่อาศัย เป็นต้น