นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2561 ตอน 2

               นิตยสารบทบัณฑิตย์ฉบับนี้เริ่มต้นด้วยบทความเรื่อง ความผิดฐานข่มขืน–หรือว่ากฎหมายที่มีโทษทางอาญาของไทยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปราบปรามการกระทำผิดฐานนี้? ของ คุณปวริศร์ กิจสุขจิต ซึ่งเสนอปัญหาในการใช้โทษทางอาญาของไทยในการปราบปรามการกระทำความผิดฐานข่มขืนและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต บทความต่อมาเป็นบทความของ รศ.ดร.คณพล จันทน์หอม และ ผศ.ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย เรื่อง ความรับผิดทางอาญาของบุคคลที่มึนเมาจากการใช้ยารักษาโรค ซึ่งกล่าวถึงลักษณะการกระทำผิดที่อาจเกิดจากฤทธิ์ยาในลักษณะต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับยกเว้นโทษหรือลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 66 และนำเสนอแนวคิดว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีบทบัญญัติเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ยกเว้นโทษหรือลดโทษในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน

               บทความเรื่อง อิทธิพลของแมกนาคาร์ตากับการรับรองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และไทย ของ อาจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม กล่าวถึง ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และสาระสำคัญของแมกนาคาร์ตา อิทธิพลของแมกนาคาร์ตาที่มีผลต่อรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และไทย ในด้านการรับรองสิทธิและเสรีภาพ บทความต่อมาเป็นของ อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา เรื่อง ความรับผิดในทางอาญา : ศึกษากรณีองค์ประกอบของความผิดต่อชีวิต โดยผู้เขียนวิเคราะห์ เกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย รวมถึงการกระทำผิดของหุ่นยนต์ที่ทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วย และเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ฯลฯ