นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2564 ตอน 3

          การนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงินเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการนักกฎหมายไทย อาจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์ ได้เสนอแนวคิดดังกล่าวโดยใช้แบบอย่างจากกฎหมายของประเทศสิงคโปร์เพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย ผู้สนใจหาดูได้จากบทความเรื่อง การนำปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

          การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้คนในสังคมปัจจุบัน การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการยอมรับตัวตนดิจิทัล ปัญหาว่า เมื่อมีการนำตัวตนดิจิทัลมาใช้จะมีปัญหาทางข้อกฎหมายอย่างไรนั้น ดร.ปกิตตา นิภาวรรณ โชติกิตติกุล ได้เสนอแง่มุมทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ โดยได้ทำการเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวและนำมาวิเคราะห์ในส่วนของกฎหมายไทย พร้อมข้อเสนอแนะในตอนท้ายของบทความเรื่อง การยอมรับตัวตนดิจิทัลในทางกฎหมายและบทบาทของรัฐในการบริหารจัดการระบบการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ฯลฯ