ปกบทบัณฑิตย์ BOT BUNDIT

      บทบัณฑิตย์เล่มที่ ๗๓ ตอน ๔ ฉบับต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ ท่านชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาและนายกเนติบัณฑิตยสภา มอบสารอวยพรปีใหม่แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภาตลอดจนนักกฎหมายทุกสาขาวิชาชีพทุกท่าน

      บทความเริ่มด้วย “การค้ากาแฟระหว่างประเทศ: จากหลักเกณฑ์สู่ความร่วมมือ” โดยอาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ นำเสนอประวัติศาสตร์ของกาแฟและวิเคราะห์ตราสารทางกฎหมายที่กำกับการค้ากาแฟระหว่างประเทศ ตั้งแต่การกำหนดราคาสินค้าโดยรัฐบาลบราซิลไปสู่สนธิสัญญาพหุภาคีที่ริเริ่มโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และนำไปสู่การก่อตั้งองค์กรกาแฟระหว่างประเทศที่กำกับโดยข้อตกลงกาแฟระหว่างประเทศฉบับต่างๆ เพื่อดูแลระบบโควตา แต่ในที่สุดระบบโควตาก็ล่มสลายลง นำไปสู่การลดทอนองค์กรกาแฟระหว่างประเทศให้เป็นเพียงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสถิติทางด้านการค้ากาแฟเท่านั้น นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงข้อตกลงการค้ากาแฟระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๗ ซึ่งเป็นข้อตกลงฉบับล่าสุด พร้อมแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและอุปสรรคของข้อตกลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน