ปกบทบัณฑิตย์ BOT BUNDIT

      บทบัณฑิตย์เล่มสองของปีนี้ได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล มอบบทความเรื่อง “ความผิดพลาดซ้ำซากที่เกิดจากการใช้บทตัดพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดย   ไม่ชอบ” ซึ่งท่านอาจารย์จรัญมองเห็นจุดอ่อนของกฎหมายที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ ซึ่งเป็นบทตัดพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบเป็นการเด็ดขาด แม้จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๖/๑ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับใช้กฎหมาย แต่ยังคงมีประเด็นปัญหาในลักษณะเดิมอีก จึงควรมีการทบทวนบทกฎหมายดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมและผู้ที่ควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากกฎหมายนั้นและ

   “วิเคราะห์กฎพระสงฆ์ในกฎหมายตราสามดวง: ปฐมบทของกฎหมายที่ปกป้องพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” โดย ท่านจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญในคำสอนของ “พระธรรมวินัย” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเริ่มให้กระทำการสังคายนาพระไตรปิฎกและออกกฎพระสงฆ์ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมวินัยและเป็นกฎหมายส่วนหนึ่งที่อยู่ในกฎหมายตราสามดวง อันเป็นบทกฎหมายอันสำคัญของประเทศไทยในยุครัตนโกสินทร์เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ท่านวิเคราะห์กฎพระสงฆ์ถึงเหตุผลและแนวทางในการรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาโดยละเอียด ทั้งมีแง่มุมที่เปรียบเทียบกับพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์กับอธิบายบทบังคับทางด้านการบริหารและด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีและอาจนำมาเป็นบทเรียนหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนา