บทบัณฑิตย์ปี 2561 ตอน 1

          ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก ท่านชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาและนายกเนติบัณฑิตยสภา และคณะกรรมการเนติบัณฑิตสภาที่มอบหมายให้ทำหน้าที่บรรณาธิการนิตยสารบทบัณฑิตย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีโอกาสทำหน้าที่ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ และขอบคุณ ท่านปิยนุช มนูรังสรรค์ บรรณาธิการบทบัณฑิตย์ฉบับก่อนที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของข้อมูลและส่งมอบงานต่อให้คณะบรรณาธิการชุดใหม่เป็นอย่างดียิ่ง

          สำหรับบทความเรื่องแรกในนิตยสารบทบัณฑิตย์เล่มนี้ คือบทความเรื่อง การคุ้มครองเครื่องหมายร่วมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการตลาดผลผลิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น ของ ผศ.ดร.เสถียรภาพ นาหลวง ซึ่งนำเสนอแนวความคิดในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจในชุมชนโดยเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สามารถนำเครื่องหมายร่วมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications Collective Marks) ไปใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น บทความเรื่องต่อมาเป็นบทความของ คุณกานดา เพชเลิศ และ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ เรื่อง ปัญหาการคุ้มครองสิทธิบัตรพืชที่มีฤทธิ์เสพติด : ศึกษากรณีพืชกระท่อม กัญชาและกัญชง นำเสนอแนวความคิดในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยในการนำพืชดังกล่าวไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคมะเร็ง ฯลฯ