นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2562 ตอน 2

          บทบัณฑิตย์ เล่ม ๒ นี้ เริ่มต้นบทความ ทางเลือกผู้บริโภคในสภาพแวดล้อมสากล : กฎหมายและกติกาแห่งอาเซียน - สหภาพยุโรปสำหรับการบูรณาการระดับภูมิภาค ของ ผศ.ปณัยกร บุญกอบ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาการรวมตัวของประชาคมประชาชาติแห่งอาเซียนและกรอบความร่วมมือสหภาพยุโรปที่ส่งผลกระทบเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจบทความเน้นถึงการขยายตัวของการเข้าร่วมประชาคมและกรอบความร่วมมือของประเทศสมาชิกในกลุ่ม โดยผู้เขียนได้นำเสนอทฤษฎีทางวิชาการในการวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ

          ถัดมาเป็นบทความ ปัญหาการฟ้องคดีละเมิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในมูลความเดียวกัน โดย ผศ.พ.ต.อ.พิพากษ์ เกียรติกมเลศ ซึ่งได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาการฟ้องคดีดังกล่าวที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเขตอำนาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครอง และได้เสนอทางออกในเรื่องของการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม

          ท่านสรวิศ ลิมปรังษี ได้เสนอบทความเรื่อง FRAND : สิทธิบัตร อำนาจควบคุมมาตรฐานเทคโนโลยีกับหน้าที่ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ตอนที่ ๑) ซึ่งนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายแข่งขันทางการค้า ผสมผสานกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ฯลฯ