นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2561 ตอน 4

          นิตยสารบทบัณฑิตย์เล่มนี้ เริ่มด้วยบทความเรื่อง การศึกษาระเบียบข้อบังคับและต้นทุนการผลิตกับการปรับองค์กรเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ของ อาจารย์สรียา กาฬสินธุ์ และ อาจารย์เกวลิน ศีลพิพัฒน์ ซึ่งได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและการพัฒนารูปแบบองค์กรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มโรงงานเครื่องจักรกลตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ บทความของ คุณปวริศร์ กิจสุขจิต เรื่อง Asian Values and the Rights of Older Persons กล่าวถึงผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ ดังนั้น ควรมีการจัดทำสนธิสัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในภูมิภาคนี้ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมของภูมิภาคด้วย

          บทความเรื่อง ปรัชญาอาชญาวิทยาในการลงโทษ : การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา ของ ผศ.(พิเศษ) ดร.อุทิศ สุภาพ กล่าวถึง การกำหนดโทษของผู้พิพากษาว่าต้องอาศัยหลักทฤษฎีทางอาชญาวิทยาไปใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญา และควรจะมีมาตรฐานเดียวกัน บทความต่อมาเป็นของ อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ รศ.สุธินี รัตนวราห และ ผศ.ศิริพร มณีพันธ์ เรื่อง ผลกระทบของกาแฟแฟร์เทรด : ปัญหาและทางออก ซึ่งเสนอให้มีการนำระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ไปใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟให้ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องรายได้ ฯลฯ