บทบรรณาธิการ

          นิตยสารบทบัณฑิตย์เล่มนี้ เริ่มด้วยบทความเรื่อง การศึกษาระเบียบข้อบังคับและต้นทุนการผลิตกับการปรับองค์กรเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ของ อาจารย์สรียา กาฬสินธุ์ และ อาจารย์เกวลิน ศีลพิพัฒน์ ซึ่งได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและการพัฒนารูปแบบองค์กรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มโรงงานเครื่องจักรกลตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ บทความของ คุณปวริศร์ กิจสุขจิต เรื่อง Asian Values and the Rights of Older Persons กล่าวถึงผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ ดังนั้น ควรมีการจัดทำสนธิสัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในภูมิภาคนี้ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมของภูมิภาคด้วย

          บทความเรื่อง ปรัชญาอาชญาวิทยาในการลงโทษ : การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา ของ ผศ.(พิเศษ) ดร.อุทิศ สุภาพ กล่าวถึง การกำหนดโทษของผู้พิพากษาว่าต้องอาศัยหลักทฤษฎีทางอาชญาวิทยาไปใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญา และควรจะมีมาตรฐานเดียวกัน บทความต่อมาเป็นของ อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ รศ.สุธินี รัตนวราห และ ผศ.ศิริพร มณีพันธ์ เรื่อง ผลกระทบของกาแฟแฟร์เทรด : ปัญหาและทางออก ซึ่งเสนอให้มีการนำระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ไปใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟให้ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องรายได้

          บทความเรื่อง ไม่มีความผิด โดยไม่มีกฎหมาย : สรวจการปรับใช้กฎหมายในระบบกฎหมาย Anglo-American ของ ผศ.รณกรณ์ บุญมี มีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้หลักกฎหมายดังกล่าวของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย เรื่องต่อมาเป็นบทความของ นายธรรมนูญ พิทยาภรณ์ เรื่อง Emerging Issues in Copyright: Thailand Perspective ซึ่งเป็นบทความที่นำเสนอในการประชุมผู้พิพากษา WIPO Intellectual Property Judges Forum มีผู้พิพากษาจาก ๖๔ ประเทศ จำนวนประมาณ ๑๕๐ กว่าท่าน เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานใหญ่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยกล่าวถึง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต

          สำหรับบทความของ อาจารย์นพดล ปกรณ์นิมิตดี เรื่อง การจัดตั้งวิทยาเขตตามกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กล่าวถึงความเป็นมาของวิทยาเขตตามกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย และปัญหากฎหมายในการจัดตั้งวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังมีบทความเรื่อง แนวความคิดและปัญหาเกี่ยวกับการรับมรดกในกรณีที่บุคคลหลายคนถึงแก่ความตายพร้อมกัน ของ ท่านนิธิพัฒน์ สินเพ็ง นำเสนอความเป็นมาและวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของแนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรณีที่บุคคลหลายคนถึงแก่ความตายโดยไม่สามารถระบุลำดับการตายได้ และยังได้ศึกษาความเป็นมาและความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรา ๑๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย สำหรับบริบทของการรับมรดกแทนที่ยังคงมีข้อถกเถียงทางวิชาการที่น่าสนใจอยู่มาก บทความเรื่อง การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเพื่ออยู่อาศัย ของ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล เห็นว่า การทำสัญญาขายฝากก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขายฝาก จึงเสนอความเห็นให้เร่งดำเนินการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย

          บทความสุดท้าย คือ บทวิจารณ์หนังสือ ของ อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ แนะนำหนังสือประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ของ คุณปวริศร เลิศธรรมเทวี ผู้เขียนนำข้อมูลต่างๆ มารวบรวมและนำเสนอประเด็นเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และนิติวิธี รวมถึงประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญไปใช้พิจารณาคดี และบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 

บรรณาธิการ