กองบรรณาธิการ

บทบัณฑิตย์

นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา
พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐
 

บรรณาธิการ

 • นายธรรมนูญ   พิทยาภรณ์

บรรณาธิการผู้ช่วย

 • นายรังสีชัย   บรรณกิจวิจารณ์       นายกนก   จุลมนต์
 • ผศ.ดร.ธีรนิติ์   เทพสุเมธานนท์     ผศ.ดร.สุปรียา   แก้วละเอียด
 • นายสุดเขต   บริบูรณ์ศรี

คณะบรรณาธิการ

 • นายสุวิทย์   รัตนสุคนธ์                นางสาวธิดา   จรรยาทิพย์สกุล
 • นางเมธิกาญจน์   ช้างหัวหน้า         นางวชิราภรณ์   อังศุพาณิชย์
 • นายเทอดชัย   ธนะพงศ์พร           นางอนงค์รัตน์   คงลาภ
 • นายพยนต์   ฉุยฉาย                    นายเริงชัย   ลิ้มภักดี
 • นายกลอน   รักษา                      นายกีรติ   กีรติยุติ
 • นายดล   บุนนาค                        นายวรวิทย์   ทองมาลา
 • นายเสริมสิทธิ์   สิริเจริญสุข           นายณัฐพล   เรืองนุ่ม
 • นางวราภรณ์ มากธนะรุ่ง ว่องเมทินี   นายสิรภพ   วีระวานิช
 • นางสาวญาณาภัค   มันตารัตน์        นายวัชรพล   สุนทระศานติก
 • นายวรวงศ์   อัจฉราวงศ์ชัย            นางสุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล
 • นายทรงยศ   สิริเกียรติกุล             นายวิศัลย์   วนะศักดิ์ศรีสกุล
 • นางสาวสุธิศา   พุกกะเวส              นางจารุนันท์   อึ้งภากรณ์
 • นายสมบุญ   พัชรโสภาคย์             นางสาวอรอนงค์   โฆษะครรชิต
 • นางเพียงพร   สุวรรณประทีป          นายประเสริฐ   อนันตชาติ
 • นางฉวิวรรณ   ปูรานิธิ                    นายจักรพงษ์   คงปัญญา
 • นายชาญชัย   เชาว์รัตนะ                นายถานันดร์   วัชโรทยางกูร
 • นางสาวพิไลพร   เข็มเพ็ชร์              นางสาวดาราณี   วงศ์สัจจา
 • นายวรทรรศ์   มาฆะศิรานนท์           นายอนุวัฒน์   เลิศพิทักษ์สุนทร
 • นางชุติมา   รัตนอมรพิน                  นางสาววนิดา  จุลพาณิชยกรรม
 • นางสาวอรัญญา   เฉลิมพรวโรดม