จุดประสงค์และขอบข่าย

บทบัณฑิตย์เป็นนิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๔ ตอน ตอน ๑ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ตอน ๒ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ตอน ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน และตอน ๔ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม

บทบัณฑิตย์มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น ให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป และเพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง

กองบรรณาธิการนิตยสารบทบัณฑิตย์ยินดีรับบทความวิชาการ บทความวิจัยฎีกาวิเคราะห์ ปกิณกะกฎหมาย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ ซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาและประเมินบทความทุกเรื่องอย่างเป็นธรรมด้วยกระบวนการที่เป็น อิสระและเชื่อถือได้ของกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน