นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2562 ตอน 2

          บทความเรื่อง “Schutz und Grenzen richterlicher Unabhaengigkeit im Rechtsstaat nach deutschem Recht” โดย อาจารย์ Henning Glaser ผู้อำนวยการ CPG จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เสนอแนวคิดในเรื่องของหลักอิสระตุลาการในหลายแง่มุมตามกฎหมายเยอรมันไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจสอบการทำงานของผู้พิพากษาว่าทำได้มากน้อยแค่ไหน และตัวผู้พิพากษาที่ถูกตรวจสอบการทำงานของตนจะสามารถที่จะอ้างได้หรือไม่ว่าสิ่งดังกล่าวเป็นการขัดต่อหลักอิสระตุลาการของตน และถ้าทำได้จะมีกระบวนการและขอบเขตแค่ไหนเพียงใด ผู้สนใจรอแปลภาคภาษาไทยฉบับหน้านะครับ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อุทิศ สุภาพ เสนอบทความเรื่อง “ทฤษฎีวัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญา : ร่างกฎหมายชะลอการฟ้อง” ด้วยการนำเสนอแนวคิดในเรื่องของทฤษฎีวัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญามาใช้ในการวิเคราะห์ว่า หากจะมีกฎหมายในเรื่องชะลอฟ้องแล้วเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษควรที่จะมีการกำหนดลักษณะของความผิดที่จะชะลอฟ้องไว้อย่างไร

          บทความเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมาย Corporate Insolvency ของสหราชอาณาจักร” โดย ดร.กนก จุลมนต์ ให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการดำเนินคดีล้มละลายของลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจำกัด ทั้งกระบวนพิจารณาที่ปรากฏอยู่ใน The Insolvency Act ๑๙๘๖ ได้แก่ ๑. Administration ๒. Company Voluntary Arrangements และ ๓. Winding Up หรือ Liquidation และใน The Companies Act ๒๐๐๖ คือ Scheme of Arrangement โดยแต่ละกระบวนพิจารณาประกอบด้วยเรื่องความหมายหลักเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนพิจารณา ขั้นตอนกระบวนพิจารณา อำนาจและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การสิ้นสุดกระบวนพิจารณา และคำพิพากษาที่สร้างหลักกฎหมายที่สำคัญ รวมทั้งความท้าทายในปัจจุบัน ฯลฯ